Download

* Driver máy in hóa đơn:

- Máy in hóa đơn Xprinter                          - Tool Xprinter Test V3.0C

- PRP085                                                     - Birch BP-T3

- EPSON T81                                              - EPSON T82II

* Driver máy in mã vạch:

- XP350B-360B-H500B/E             - XP420B-470B-490B-DT108B            - GODEX       

- XP365B                                        - BTP 3210 & 3310                               - ZEBRA            

 - TSC                                              - HONEYWELL PC42T                       - 3210 new

* Phần mềm in mã vạch Bartender:

- Bartender 10.0                                        - Bartender 7.1

* Phần mềm quản lý bán hàng iSales:

- iSales for 32bit                                       - iSales for 64bit

* Phần mềm chấm công:

- Mitaco5 V2                                            - WiseEyeON39 VN

WiseEyeON39 Online